Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na stronie internetowej

1. Tożsamość administratora danych

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Veolia Industry Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-696), Al. Solidarności 46  (zwana dalej “Veolia”).

2. Cel Informacji o przetwarzaniu danych osobowych na stronie internetowej i zainteresowani Użytkownicy

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na stronie internetowej ma na celu powiadomienie odwiedzających i użytkowników (dalej „Użytkownik/Użytkownicy”) witryny internetowej Veolii: https://uslugidlaprzemyslu.pl/ (dalej „Witryna Internetowa”) o metodach ochrony ich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) (dalej łącznie „Przepisy”).

Veolia może w każdej chwili zmienić niniejszą Informację o przetwarzaniu danych osobowych na stronie internetowej, w szczególności w celu dostosowania się do wszelkich nakazanych prawem zmian redakcyjnych lub technicznych. 

3. Opis procesu przetwarzania 

W związku z korzystaniem z Witryny Internetowej Veolia może przetwarzać dane osobowe w celu umożliwienia Użytkownikom dostępu do oferowanych przez nią funkcji i usług (dalej „Usługi”), takich jak wypełnienie formularza kontaktowego związanego z naszymi usługami.

1) Jakie kategorie danych są przetwarzane?

Dane gromadzone bezpośrednio od Ciebie:

Dane gromadzone pośrednio od Ciebie:

Informujemy, że nie sprawdzamy ani nie łączymy informacji dostarczanych przez media społecznościowe (np. Facebook, Instagram) w celu sformułowania odpowiedzi dla Ciebie. 

Wszystkie te dane są dalej zwane łącznie „Danymi”.

Oprócz wymienionych powyżej Danych przetwarzamy również dane gromadzone za pomocą plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tych kategoriach danych, celach i warunkach przechowywania, zalecamy zapoznanie się z naszą Informacją o Plikach Cookie. 

2) Dlaczego Veolia gromadzi Dane Użytkownika?

Dane są gromadzone w następujących celach:

Pola obowiązkowe do wypełnienia w formularzu (formularzach) kontaktowym oznaczone są gwiazdką. Jeżeli pola obowiązkowe nie zostaną wypełnione, podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych kontaktowych na wybrany przez Użytkownika kanał komunikacji spowoduje, że Veolia nie będzie w stanie odpowiedzieć na Twoje zapytanie. 

3) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Danych Użytkownika?

Przetwarzanie danych jest zgodnIe z prawem tylko wtedy, gdy odbywa się według jednej z podstaw prawnych określonych w Przepisach. Podstawę prawną przetwarzania danych dokonywanego w związku z użytkowaniem Witryny Internetowej stanowi art. 6 ust. 1 lit f RODO – Twoje dane osobowe będą przetwarzane: 

4) Odbiorcy gromadzonych Danych 

Dane gromadzone za pomocą formularza kontaktowego przeznaczone są dla wewnętrznych komórek organizacyjnych Veolia i będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora.

Ponadto odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być współpracujące z Administratorem podmioty, w szczególności dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne agencje świadczące usługi badań rynkowych i marketingowych oraz kampanii reklamowych.Wewnętrznymi odbiorcami mogą być również spółki zależne Grupy Veolia znajdujące się w Unii Europejskiej (UE) lub poza nią, przy czym wszelkie przekazywanie Danych poza UE będzie odbywało się na warunkach określonych w punkcie 7) „Przekazywanie danych poza Unię Europejską”.

Każda spółka zależna otrzymująca dane może być podmiotem przetwarzającym lub administrującym przekazane Dane. 

Dane przekazywane władzom i/lub organom publicznym 

Zgodnie z obowiązującymi Przepisami Dane mogą być przesyłane właściwym organom publicznym na ich wniosek, a w szczególności organom publicznym, wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków prawnych, przedstawicielom organów ścigania, urzędnikom ministerialnym oraz organizacjom odpowiedzialnym za windykację należności, a także w związku ze ściganiem sprawców przestępstw popełnionych za pośrednictwem sieci.

4. Egzekwowanie praw Użytkowników 

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wycofania udzielonej zgody.

Przysługujące prawa Użytkownik może zrealizować w niżej wskazany sposób:

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Okres przechowywania i archiwizacji Danych

Dane Użytkowników nie będą przechowywane dłużej niż jest to ściśle wymagane dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie, zgodnie z Przepisami. 

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane 

Veolia może przechowywać Dane stale w sposób anonimowy do badań statystycznych. Badania te w żadnym wypadku nie pozwolą na rozpoznanie Użytkowników i dotyczyć będą jedynie trendów wynikających ze zagregowanych Danych tychże Użytkowników.

6. Bezpieczeństwo

Veolia podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych oraz zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do Danych Użytkownika oraz ich ujawnieniu. Veolia nie może jednak zagwarantować, że wyeliminowane zostało wszelkie ryzyko włamania, fałszowania, bezprawnego odtwarzania lub niewłaściwego wykorzystania Danych. 

Veolia zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności oraz odpowiednich działań organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności Danych, a w szczególności w celu zapobieżenia ich zniekształceniu, uszkodzeniu i dostępowi do nich przez nieuprawnione osoby trzecie.

7. Przekazywanie danych poza Unię Europejską

Dane osobowe Użytkowników mogą być transferowane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) do spółki zależnej Grupy Veolia lub podmiotu trzeciego, w szczególności w związku z korzystaniem przez Veolia z globalnych rozwiązań IT. Dane będą przekazywane do państw trzecich, wobec których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony. W wypadku państw trzecich, wobec których taka decyzja nie została wydana, transfer danych będzie każdorazowo dokonywany z zachowaniem jednego z rozwiązań mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych, o którym mowa w rozdziale V RODO. Informacje o zabezpieczeniach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym można uzyskać kontaktując się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor.pl.vpol@veolia.com.

Wersja 1 dokumentu, obowiązująca od 29.09.2022 roku, w celu uzyskania poprzedniej wersji dokumentu proszę o kontakt z IOD pod adresem e-mail inspektor.pl.vpol@veolia.com.